English فارسی العربیه Türkçe

تنظیم سطوح دسترسی

 به نظر می رسد ضرورتی برای و جود این گزینه در اختیار مشترک نمی باشد ولی در پانل مدیریتی وب سایت به سیما جهت تغییر در دسترسی مشترک به پلت فرمهای مختلف و یا احیانا محدود کردن مشترک برای دسترسی به محتوایی خاص وجود آن لازم است، (البته این توضیح بیشتر منطبق با CRM می باشد که می تواند در آنجا لحاظ شود.)

bigtheme