مراسم رونمایی از رسانه تعاملی دانشگاه پیام نور توسط جناب آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری